Voorwaarden

Counseling For You

Algemene Voorwaarden Counseling For You

1 toepasselijkheid van de voorwaarden
1.1         de voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen  cliënt en counselor van Counseling For You waarin de  cliënt deelneemt aan de sessie met een counselor van Counseling For You.

1.2         De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op een overeenkomst tussen cliënt en Counseling For You waarin de cliënt gebruik maakt van de diensten van Counseling For You

1.3         Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht

2  De Overeenkomst
2.1         Een overeenkomst tussen u, de cliënt en de Counselor komt tot stand nadat de afspraak via de digitale agenda is gemaakt en u een bevestiging via uw email adres heeft gehad en u aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan.

2.2         Counseling For You behoudt zich het recht voor een sessie te kunnen weigeren indien blijkt dat het volgen van een sessie bij Counseling For You niet verantwoord is. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld, Counseling For You stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan de behandeling.

2.3         De client kan een sessie bij Counseling For You volgen indien hij 18 jaar of ouder is, indien hij/zij jonger is , dienen de gezaghebbende ouders/opvoeders akkoord te geven voor de sessies.

2.4         De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de behandeling.

3 De verplichtingen van de client
3.1         De  cliënt is verplicht alle door Counseling For You gestelde verplichtingen in acht te nemen.

3.2         De  cliënt garandeert dat hij/zij alle gestelde verplichtingen en instructies uit de algemene voorwaarden daadwerkelijk naleeft en volgt.

3.3         De cliënt heeft toegang tot Pluform , waar Counseling For You gebruik van maakt door middel van een login code en wachtwoord. De login code en het wachtwoord zijn verbonden met de gegevens van de cliënt. De client is verantwoordelijk om zijn login/wachtwoord zorgvuldig te bewaren en geheim te houden. Dit om verlies, diefstal of misbruik door een derde te voorkomen. Indien verlies, diefstal of misbruik door en derde zich voordoet is de client gehouden om dit zo spoedig mogelijk te melden aan Counseling For You. De client is tot het moment van melding en acceptatie van Counseling For You,  zelf aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de persoonlijke website van ( Pluform) Counseling For You

3.4         De cliënt is verplicht minimaal 24 uur voor de afgesproken sessies Counseling For You op de hoogte te stellen wanneer een afspraak niet kan worden nagekomen. Er wordt geen restitutie verleend als de afspraak die niet binnen 24 uur is afgezegd.

4 Gegevensoverdracht
4.1         Counseling For You heeft op grond van de Beroepsvereniging waar de desbetreffende Counselor is aangesloten , een geheimhoudingsplicht. Het is Counseling For You niet toegestaan om zonder toestemming van de client gegevens die betrekking hebben op de sessie/client uit te wisselen met derden.

4.2         Counseling For You is in het kader van een goede en zorgvuldige behandeling verplicht om in noodgevallen, wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van geheimhoudingsplicht rechtvaardigt, zonder toestemming van de client gegevens uit te wisselen met de huisarts van client, of andere hulpdienst. Counseling For You benadrukt dat dit uitsluitend om noodgevallen gaat waarbij er levensbedreigende situaties ontstaan of dreigen te ontstaan.

5. Betaling
5.1         Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn de gebruikelijke door Counseling For You te hanteren vergoedingen van toepassing. De betaling geschiedt vooraf aan de sessies via de       website.  Indien er betaling geschiedt via een factuur zal de betaling binnen het betalingstermijn vermeld  op de factuur geschieden. Wanneer de betaling na dit termijn nog niet voldaan is verzuimt de client en zullen er gerechtelijke stappen ondernomen worden.

6. Opzegging
6.1         Voor zowel client als Counseling For You bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor client om de behandelingen voor te zetten.

6.2         Counseling For You behoudt zich ook het recht voor de samenwerking met client op te zeggen, indien van de client gedurende de periode van het traject een bepaalde periode niets wordt vernomen.

7.Opschorting en ontbinding
7.1         Counseling For You behoudt zich het recht voor de verplichtingen aan de zijde van Counseling For You op te schorten, indien:
1: de client tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit een gemaakte overeenkomst
2: na het sluiten van een gemaakte overeenkomst en Counseling For You ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de client zijn/haar verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dt de slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de de tegemoetkoming haar rechtvaardigt.
3: Indien Counseling For You de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. De client kan dan geen beroep doen op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoedingen.
4: Counseling For You behoudt zich het recht schadevergoeding te vorderen

8 Overmacht
Partijen schieten niet tekort in de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst als de tekortkoming niet te wijten is aan de schuld van client of Counseling For You en nog krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van client of counseling for you komt.

8.1         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de client of Counseling For You geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de client of Counseling For You niet in staat is de verplichtingen na te komen.

8.2         Voor zowel de cliënt als voor Counseling For You bestaat de mogelijkheid gedurende de periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen uit de overeenkomst te annuleren of op te schoten totdat er redelijkerwijs weer mogelijkheden zijn om het contact voort te zetten.

9 Aansprakelijkheid
9.1         De cliënt dient er rekening mee te houden, ondanks het feit dat Counseling For You via een beveiligde omgeving werkt, internet mogelijk onveilig kan zijn. Counseling For You kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke informatie.